เศรษฐกิจ

โดย SMARTNEWS ONLINE

23 ก.พ. 2560 14:22 น.

จำนวนการเข้าชม 21,700 ครั้ง

คำสั่งหัวหน้า คสช.ตามมาตรา44 สั่งเด้ง"วุฒิชาติ กัลยาณมิตร" พ้นผู้ว่าการรถไฟเข้าประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการแทน พร้อมตั้งบอร์ด ร.ฟ.ท.ใหม่

วันนี้(23ก.พ.60) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่องการปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดังนั้น หัวหน้า คสช.จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ มีผลใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง และให้งดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย คือ

          1.นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ

          2.น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นกรรมการ

          3.นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการ

          4.นายปิติ ตัณฑเกษม เป็นกรรมการ

          5.พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นกรรมการ

          6.น.อ. ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ  

  1. นางอัญชลี เต็งประทีป เป็นกรรมการ

          8.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เป็นกรรมการ และ

          9.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการ

นอกจากนี้ หัวหน้า คสช.ยังให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ พ้นจากตำแหน่ง และให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราวจนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นและให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่งจนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น สั่ง ณ วันที่ 23 ก.พ.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.

          ทั้งนี้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.