ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

23 ต.ค. 2562 10:35 น.

จำนวนการเข้าชม 8,569 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงาน จากการประกวด Thailand Energy Awards 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมี นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นผู้รับมอบ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยี MEA EV Application พร้อมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ MEA ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA มีความตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถรองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้ ด้วยการวิจัยและพัฒนาผลักดันให้เกิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นเป็นที่แรกในการไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ จำนวน 12 สถานี การจัดงานวันวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพด้านนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่ทันสมัย การพัฒนา MEA EV Application ที่สามารถตรวจสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงทำการจองหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ การส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญไปเป็นวิทยากรบรรยายในเวทีต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสำคัญ เช่น โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร (MEA Energy Saving Building) โครงการ Young MEA โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน โครงการล้างเครื่องปรับอากาศหน้าร้อน รวมทั้งการจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง จากผลงานดังกล่าวทำให้ MEA ได้เข้าร่วมการประกวด Thailand Energy Awards ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน โดย MEA ได้รับรางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทสมาคม องค์กร หน่วยงานจากการประกวด Thailand Energy Awards ทุกครั้ง ที่ได้มีการส่งเข้าร่วมประกวด ได้แก่ปี 2006 2015 และในครั้งนี้ ปี 2019 ถือเป็นครั้งที่ 3 ที่ MEA ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวต่อไปว่า การรับรางวัลครั้งนี้คือสิ่งยืนยันในความสำเร็จของ MEA ในการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยในอนาคต MEA จะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.