ทั่วไป

โดย SMARTNEWS ONLINE

9 ต.ค. 2562 21:06 น.

จำนวนการเข้าชม 7,328 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางปิยนุช เฟื่องพูลนุช ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวง (MEA) เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 3 พร้อมเปิดการอบรมฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเพื่อประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ณ อาคารฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ถือเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตอบสนองนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งมุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพถูกต้องตามกฎหมาย สร้างเครือข่ายลดความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที MEA จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร ใบผ่านการทดสอบ และหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 3 พร้อมเปิดการอบรมฯ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ซึ่งจะจัดการอบรมฯ ณ การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่ให้บริการของ MEA (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ทั้งนี้ MEA จะจัดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ในปี 2563 อย่างต่อเนื่องฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2256 3000 ต่อ 4592 หรือ 0 2256 3593 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่มา: True4U Smart News Online
บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
ฝ่ายรายการ : 028588376
ฝ่ายโฆษณา : 027649679, 0829931560
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : 028588664


©2015 True4U. All Rights Reserved.