การเมือง
เปิดคลิปวินาทีกรีดร้อง! เลิกจ้างฟ้าผ่า สกสค.ตกงานเกือบพันชีวิต

เปิดคลิปวินาทีกรีดร้อง! เลิกจ้างฟ้าผ่า สกสค.ตกงานเกือบพันชีวิต

เปิดคลิปวินาทีกรีดร้อง! เลิกจ้างฟ้าผ่า สกสค.ตกงานเกือบพันชีวิต

คลิปวินาทีกรีดร้องล้มทั้งยืนลงไปนอนกองของเจ้าหน้าที่สกสค. ที่ทราบข่าวคำสั่งให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 961 ราย แบบฟ้าผ่า หลังองค์กรขาดทุนต่อเนื่อง 15 ปี


วันนี้ (30 มิ.ย.) มีคำสั่งขององค์การค้าของ สกสค. ที่ 85/2563 เรื่องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของสกสค. ระบุว่า ด้วยองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) เป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่องค์การค้าของ สกสค. มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวกในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา

ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา ตามที่ สกสค. มอบหมายประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปีองค์การค้าของ สกสค. จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้าของ สกสค. ให้สอดคล้องกับภาระกิจ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 (5) แห่งข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการบริหารงานองค์การค้าของสกสค. พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของ สกสค. คราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 มิ.ย.2563 จึงให้เลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 961 ราย โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดตามรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563


ด้านเฟซบุคแฟนเพจ รวมพลฅนรักองค์การค้าของ สกสค. ได้ลงคลิปสะเทือนใจของผู้ที่โดนเลิกจ้างรายหนึ่ง ที่กรีดร้องและลงไปนอนกับพื้นหลังจากได้รับคำสั่งดังกล่าว
Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH