ข่าวออนไลน์
ราชกิจจาฯประกาศฐานะการเงินไทยขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน

ราชกิจจาฯประกาศฐานะการเงินไทยขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน

ราชกิจจาฯประกาศฐานะการเงินไทยขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศรายงานฐานะการเงินไทยขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดยมีเนื้อหาดังนี้


เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563


แนบท้ายประกาศนี้ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ในประกาศแนบท้ายดังกล่าวได้แจ้งผลการขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน บาท

Powered by Froala Editor

ข่าวที่คุณอาจสนใจ
TOP NEWS
  • TODAY
  • WEEK
  • MONTH